Levočská 5112/26A,
Poprad

NADROZMERNÁ PREPRAVA

Užitočné informácie

Nadrozmerná a nadmerná preprava

Ak vozidlo alebo jazdná súprava presahuje najväčšie prípustné rozmery (ďalej len „nadrozmerná preprava“) alebo prekračuje najväčšie prípustné hmotnosti (ďalej len „nadmerná preprava“) alebo ak vozidlo alebo jazdná súprava prepravuje nedeliteľný náklad presahujúci najväčšie prípustné rozmery alebo najväčšie prípustné hmotnosti, môže sa používať v premávke na pozemných komunikáciách len na základe povolenia na zvláštne užívanie podľa osobitného predpisu. (odkaz na zákon Nariadenie vlády č. 349/2009 Z. z.).

Nedeliteľný náklad

Nedeliteľným nákladom je náklad, ktorý nemožno na účely prepravy po pozemných komunikáciách rozdeliť do dvoch alebo viacerých nákladov bez toho, aby nevznikli neprimerané náklady alebo riziko poškodenia, a ktorý sa vzhľadom na svoje rozmery alebo hmotnosť nemôže prepravovať motorovým vozidlom, prípojným vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády

Dohovor CMR

GDPR

2020 © BigPress s.r.o. All Rights Reserved.